id-class

آیدی و کلاس

سلکتورهای آیدی و کلاس

یکی دیگر از روش های سبک دهی به عناصر و درواقع بهترین روش، استفاده از سلکتورهای آیدی و کلاس می باشد که چگونگی استفاده از هر یک و نکاتی که باید به آن ها توجه گردد در زیر آورده شده است.

آیدی

مشخصه هایی یکتا هستند که به عناصر نسبت داده می شوند. به عبارت دیگر در یک صفحه وب، نباید هیچ دو عنصری دارای آیدی یکسان باشند. همچنین سلکتور آیدی بیشترین سرعت را در میان سلکتور ها دارا می باشد (در آینده درمورد سرعت سلکتور ها توضیح خواهم داد).

برای نسبت دادن آیدی به یک عنصر کافی است خصوصیت id را در تگ آن عنصر مقدار دهی کنید(مثلا id=”para1″). برای استفاده از آیدی برای سبک دهی باید ابتدا علامت # و سپس آیدی تعیین شده را بنویسید. در مثال زیر به یک شیء با آیدی para1 سبک داده ایم:

view sourceprint?
۱ /*This is a comment*/
۲ #para1
۳ {
۴ text-align:center;
۵ color:red;
۶ }

نکته: نام آیدی نباید با اعداد آغاز شود.

کلاس

کلاس ها برای سبک دهی به گروهی از عناصر استفاده می شوند. برخلاف آیدی ها، چندین عنصر می توانند کلاس های برابر داشته باشد. از استایل ها برای تعریف ویژگی های مشترک برای چند عنصر استفاده می شود.

برای نسبت دادن کلاس به عناصر کافی است خصوصیت id را در تگ های آن عناصر مقدار دهی کنید(مثلا class=”center”). برای استفاده از کلاس هنگام سبک دهی باید ابتدا یک نقطه و سپس آیدی تعیین شده را بنویسید. در مثال زیر به اشیائی با کلاس center سبک داده ایم:

view sourceprint?
۱ /*This is a comment*/
۲ .center {text-align:center;}

نکته: نام کلاس نباید با اعداد آغاز شود.