ایجاد متون متحرک

ایجاد متون متحرک

نکته پایانی در این فصل ایجاد متن متحرک با استفاده از تگ <marquee> میباشد.تگ <marquee> به شما اجازه میدهد که یک متن را به دلخواه در صفحه به حرکت در آورید. تنها مشکل اینست که مرورگرهایی که برپایه  NETSCAPEساخته شده اند نمیتوانند به طور کامل با این تگ سازگار شوند و در پاره ای اوقات با آن مشکل پیدا میکنند و تنها متن بدون حرکت را نمایش میدهند.همچنین در html 4 به بعد استفاده از این تگ و تگ < blink > توصیه نمیشود. با این حال برای اینکه با عملکرد این تگ آشنا شوید در ادامه آنرا معرفی میکنیم.

همانطور که گفته شد از این تگ برای متحرک کردت متون استفاده میشود.برای اینکار باید با تعدادی از شناسه های این تگ آشنا شوید.

شناسه loop

این شناسه با دریافت مقدار infinite  یا عدد منفی یک  ، باعث میشود که متن مورد نظر ما تا زمان بستن صفحه در حال حرکت باشد.

به عنوان مثال به این سند html دقت کنید. در قسمت body سند عبارت marquee را نوشته و تاثیر آنرا مشاهده کنید.

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <Marquee loop=”infinite”>This is a test</marquee>
۱۰
۱۱ </body>

پس ذخیره سند آنرا در مرورگر باز کنید.همانطور که ملاحظه میکنید متن مورد نظر در حال حرکت در صفحه بوده و تا هنگام بستن صفحه این کار تکرار خواهد شد.

برای اینکه دفعات گردشی متن را تعیین نماییم ، میتوانیم به شناسه loop مقدار مورد نظرمان را بدهیم.مثلا با تعیین عدد ۲ متن مورد نظر دوبار در صفحه میچرخد و پس ازآن ثابت میشود.

دو شناسه دیگر این تگ عبارتند از : bgcolor و width  که به ترتیب رنگ زمینه متن و عرضی که متن در آن گردش میکند را مشخص میکند.

Bgcolor مقادیرش را مانند رنگ های دیگر یا با نام رنگ و یا با کد هگزادسیمال رنگ مورد نظر میگیرد.

 Width نیز بر حسب پیکسل و یا درصد تعیین میشود.

به عنوان مثال این دو شناسه را در تمرین بالا وارد کرده و تغییرات را مشاهده میکنیم.

view sourceprint?
۱ <head>
۲
۳ <title>Learning html</title>
۴
۵ </head>
۶
۷ <body>
۸
۹ <Marquee loop=”-۱”  bgcolor=”red” width=”۳۰۰”>This is a test</marquee>
۱۰
۱۱ </body>

همانطور که میبینید هم رنگ زمینه متن و هم عرض محدوده ای که در آن گردش کرده اند تغییر کرده است.