لیست های تعریف

html14

به غیر از لیست های نامرتب و مرتب که تا اینجا خواندیم، لیست های دیگری نیز به نام لیست تعریف نیز وجود دارد.این لیست ها بر خلاف دو لیست قبلی شامل اقلام نمیباشد بلکه لیستی از عبارات و توضیحات مربوط به آن عبارت میباشد.برای تعریف این لیست از تگ <dl>استفاده میشود.به این ترتیب که در ابتدا و انتهای لیست این تگ را قرار میدهیم سپس در بدنه این لیست عباراتی و عناوینی  که میخواهیم تعریف کنیم را با تگ <dt>  قرار داده و تعریف مربوط به آنها را در تگ <dd> و بلافاصله پس از آنها مینویسیم.

به عنوان مثال میخواهیم یک لیست تعریف ایجاد کنیم.برای اینکار ابتدا یک سند HTML  ایجاد کرده و در قسمت body آن تگ <dl>  را قرار میدهیم.در این این تگ با استفاده از تگ های <dt> و <dd> عناوین و توضیحات مربوط به آنرا مینویسیم:

<head>

<title>Learning Html</title>

</head>

<body>

<dl>

<dt>First title</dt>

<dd>Description of first title</dd>

<dt>Second title</dt>

<dd>Description of second title</dd>

<dt>Third title</dt>

<dd>Descriptiom oh third title</dd>

</dl>

</body>

حال سند را ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده میکنیم.

می بینید که این لیست با دو لیست قبلی متفاوت است و همانطور که از نامش نیز برمیاید برای تعریف عبارات کاربرد دارد.