نمایش پنل کاربری در سایدبار

userpanel

آموزش ایجاد یک پنل کاربری در سایدربار سایت که بسیار زیبا میباشد و شخصا این اموزش رو بهتون پیشنهاد میکنم چون واقعا قشنگ هست.

فقط کافیست کد زیر را در sidebar.php قالب خود بگذارید:

<li>
 <?php global $user_ID, $user_identity, $user_level ?>
 <?php if ( $user_ID ) : ?>
 <h2>کنترل پنل</h2>
 <ul>
 <li>به عنوان <strong><?php echo $user_identity ?></strong>.
 <ul>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/">پنل مدیریت</a></li>
 <?php if ( $user_level >= 1 ) : ?>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/post-new.php">ارسال مطلب</a></li>
 <?php endif // $user_level >= 1 ?>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-admin/profile.php">تنظیمات پروفایل</a></li>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php?action=logout&amp;redirect_to=<?php echo urlencode($_SERVER['REQUEST_URI']) ?>">خروج !</a></li>
 </ul>
 </li>
 </ul>
 <?php elseif ( get_option('users_can_register') ) : ?>
 <h2>شناسایی</h2>
 <ul>
 <li>
 <form action="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php" method="post">
 <p>
 <label for="log"><input type="text" name="log" id="log" value="<?php echo wp_specialchars(stripslashes($user_login), 1) ?>" size="22" />نام کاربری</label><br />
 <label for="pwd"><input type="password" name="pwd" id="pwd" size="22" /> رمز عبور</label><br />
 <input type="submit" name="submit" value="ارسال" />
 <label for="rememberme"><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> به خاطر سپردن</label><br />
 </p>
 <input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"/>
 </form>
 </li>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-register.php">ثبت نام</a></li>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>/wp-login.php?action=lostpassword">بازیابی رمزعبور</a></li>
 </ul>
 <?php endif // get_option('users_can_register') ?>
</li>